Regulamin Panelu Badania Opinii "BO"

Informujemy że z dniem 20 czerwca 2016 roku został zmieniony zapis w Regulaminie w pkt 5.7 o treści:

„Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez BO! w dowolnym momencie. W związku z tym, zaleca się regularne sprawdzanie najnowszej wersji Regulaminu, która jest dostępna na stronie internetowej Panelu. Poprzez udział w badaniu w ramach Panelu, Uczestnik każdorazowo potwierdza, iż akceptuje aktualnie obowiązujące postanowienia Regulaminu. Data ostatniej zmiany Regulaminu jest zawsze widoczna w ostatnim punkcie tego regulaminu".

na zapis o treści:

„O treści zmian regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez BO! na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Uczestnicy posiadający swoje Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez BO! poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie BO! w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu."

1. Postanowienia ogólne

1.1. BO! Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r 82/ A18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507245 (zwana dalej dalszym ciągu: "BO!"), prowadzi panel badawczy mający na celu badanie opinii publicznej (zwany w dalszym ciągu: "Panelem").

1.2. Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie z przepisami Kodeksu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (www.ofbor.pl), Kodeksu ESOMAR (www.esomar.org) oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Do poszczególnych badań respondenci dobierani są z bazy danych BO! według kryteriów odzwierciedlających przekrój społeczeństwa polskiego, w celu zbierania danych jak najbardziej reprezentatywnych dla całości społeczeństwa. Z tego powodu uczestnicy Panelu w momencie przystąpienia do udziału w Panelu proszeni są o podanie kilku informacji o sobie, takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, itp.

1.4. Udział w Panelu jak i wszystkich innych formach badań prowadzonych przez BO! jest całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik Panelu może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Panelu i nakazać wykreślenie jego danych z bazy danych BO!. Odpowiedzi uczestników Panelu są traktowane jako poufne i anonimowe, mogą być przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych.

2. Zapisanie się do Panelu

2.1. Do Panelu można się przyłączyć na dwa sposoby:

 1. poprzez rozmowę z ankieterem Instytutu BO!. Przyszły uczestnik może zostać odwiedzony przez naszego ankietera lub ankieter BO! może do niego zatelefonować i w czasie rozmowy zadeklarować chęć udziału w badaniach oraz podać swoje dane osobowe i odpowiedzieć na pytania ankiety rejestracyjnej. Następnie na podany przez niego adres email nadejdzie prośba o potwierdzenie chęci udziału i zgodności danych. Wysłanie za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia chęci udziału oraz zgodności danych oznacza, iż osoba taka automatycznie staje się uczestnikiem Panelu (zwanym w dalszym ciągu: "Uczestnikiem"). W przypadku, gdy dane nie są zgodne, zostaną one zweryfikowane poprzez jeszcze jeden kontakt telefoniczny ze strony BO! - po pozytywnej ich weryfikacji, dana osoba staje się Uczestnikiem;
 2. poprzez samodzielne wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie internetowej BO!. Przyszły uczestnik może na stronie internetowej BO! wypełnić ankietę rejestracyjną. Następnie na podany przez niego nr telefonu zadzwoni ankieter BO! celem potwierdzenia chęci udziału i zgodności danych. Potwierdzenie chęci udziału oraz zgodności danych oznacza, iż osoba taka automatycznie staje się Uczestnikiem.

2.2. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie podały kompletu danych lub nie potwierdzą chęci uczestnictwa w Panelu w odpowiednim czasie, zostaną usunięte z bazy danych BO!. Każdy Uczestnik z chwilą przystąpienia do Panelu wyraża zgodę na otrzymywanie od BO! ankiet. Przystąpienie do Panelu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnictwo w Panelu

3.1. W danym badaniu (wypełnieniu danej ankiety) Uczestnik ma prawo uczestniczyć jedynie raz. Do jednego Uczestnika może być przypisanych wiele adresów email.

3.2. Rejestrując się na stronie internetowej Panelu Uczestnik wybiera identyfikator i hasło. Identyfikator oraz hasło Uczestnika są właściwe wyłącznie dla niego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła i identyfikatora w tajemnicy. Na stronie internetowej Panelu Uczestnik może dowolnie zmieniać hasło jak i pozostałe dane. Jeżeli Uczestnik zapomni hasła, może je otrzymać za pomocą poczty elektronicznej, po podaniu swojego identyfikatora.

3.2.1 Rejestracja do panelu może odbyć się również za pośrednictwem portalu społecznościowego.

3.3. Każdy Uczestnik posiada w ramach strony internetowej Panelu swoje konto (zwane w dalszym ciągu: "Kontem"), na którym po zalogowaniu są widoczne wszystkie informacje dotyczące jego uczestnictwa w Panelu. Uczestnik zobowiązuje się uaktualniać, bezpośrednio na swoim Koncie, wszystkie swoje dane. Uaktualnianie tych danych jest obowiązkowe i BO! zastrzega sobie prawo do sprawdzania, czy Uczestnik przeprowadził taką aktualizację, mając na uwadze, że informacje te są wykorzystywane w celu wyboru Uczestnika do udziału w konkretnych badaniach.

3.4. Każdy Uczestnik Panelu zgadzając się na uczestnictwo w Panelu i akceptując Regulamin, potwierdza, że uczestniczy w Panelu tylko jeden raz i nie tworzy podobnych kont w celu gromadzenia większej ilości punktów. W przypadku podejrzenia, że Uczestnik posiada więcej niż jedno konto w Panelu (co jest weryfikowane na podstawie numeru telefonu, daty urodzenia, płci oraz miejsca zamieszkania), wysłany zostaje email z prośbą o wskazanie konta głównego dla danego Uczestnika, a konto wskazane jako fikcyjne jest kasowane wraz z punktami, które Uczestnik zebrał w ten sposób.

3.5. Wszelkie zdjęcia i inne materiały przesłane przez Uczestnika będą traktowane jako przekazane BO! wraz z prawami autorskimi i będą mogły zostać wykorzystane przez BO! w przyszłych działaniach na wszelkich polach eksploatacji. W przypadku konieczności złożenia przez Uczestnika dodatkowego oświadczenia woli w celu skuteczności przeniesienia praw autorskich, Uczestnik dopełni wszelkich czynności niezbędnych w tym celu.

3.6. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne przesyłane do Uczestnika przez BO! pozostają wyłączną własnością BO!. W związku z tym, Uczestnik zobowiązuje się nie przetwarzać, rozpowszechniać czy przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za opłatą.

3.7. Uczestnik będzie powiadamiany pocztą elektroniczną lub informowany podczas łączenia się ze swoim Kontem o dostępnych badaniach, w ramach których może wypełnić ankietę, wraz z terminem do jej wypełnienia.

3.8. Za każdorazowy udział w badaniu w ramach Panelu (wypełnienie oraz odesłanie w terminie ankiety), Uczestnik jest nagradzany, pod warunkiem wzięcia udziału w konkursie, o którym mowa w Regulaminie Konkursu, oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi. Szczerość, dokładność i konsekwentność odpowiedzi na pytania ankiety są każdorazowo weryfikowane przez BO!. W przypadku stwierdzenia przez BO!, iż Uczestnik wypełnił ankietę w sposób nieszczery, niedokładny lub niekonsekwentny, może stanowić to podstawę do usunięcia Uczestnika z programu badań w ramach Panelu.

3.9. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu. Uczestnik może również usunąć swoje dane ze strony internetowej Panelu, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Panelu.

3.10. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za uaktualnianie kontaktowych adresów email. BO! nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek problemów związanych z przesłaniem Uczestnikowi ankiety, wynikających z niepodania lub podania niewłaściwego adresu email. W szczególności, brak aktualizacji adresu email lub jakiekolwiek inne problemy z przekazem, wynikające z podania niewłaściwego adresu email, nie stanowią podstaw do usprawiedliwienia braku odpowiedzi na przesyłane kwestionariusze.

3.11. Panel BO! Zastrzega sobie prawo do prowadzenia statystyk aktywności panelisty, polegających na sprawdzaniu wskaźnika kooperacji panelisty. Współczynnik kooperacji panelisty jest to odsetek podjętych prób wypełnienia ankiety do liczby wysłanych zaproszeń. Jeżeli ten wskaźnik jest mniejszy niż 10 % może to być podstawą do usunięcia danego panelisty.

3.12. W związku ze stale trwająca rekrutacją oraz możliwością rezygnacji z członkostwa w panelu, liczba aktywnych panelistów jest zmienna, aktualna liczba automatycznie aktualizuje się w aplikacji do zarządzania panelem. Przez aktualną liczbę aktywnych panelistów rozumie się wszystkich członków panelu, który w okresie ostatnich 12 miesięcy kliknęli w link zapraszający do udziału w badaniu (niekoniecznie zakończony sukcesem) oraz osoby, które w tym okresie aktualizowały swój profil. Jako aktywnych panelistów traktujemy wyłącznie respondentów, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji oraz nie zrezygnowali z udziału w badaniach.

3.13. BO! nie ponosi kosztów telekomunikacyjnych za dostęp i podłączenie Uczestnika do strony internetowej Panelu.

3.13. Wszyscy Uczestnicy Panelu traktowani są uczciwie i sprawiedliwie. Każdy Uczestnik podlega tym samym prawom i obowiązkom wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rezygnacja lub usunięcie z Panelu

4.1. Uczestnik w każdej chwili ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Panelu. Rezygnacji dokonuje się za pośrednictwem Konta Uczestnika. Wraz z rezygnacją z uczestnictwa w Panelu, BO! zobowiązuje się do usunięcia ze swojej bazy danych wszystkich danych osobowych Uczestnika.

4.2. BO! zastrzega sobie prawo do usunięcia z Panelu Uczestnika:

 1. co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że udzielane przez niego w ramach badań prowadzonych przez BO! odpowiedzi są niezgodne z prawdą, niestaranne lub niedokładne;
 2. co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez niego w trakcie rejestracji dane osobowe nie są zgodne z rzeczywistością;
 3. który po zmianie danych osobowych lub demograficznych podanych przy rejestracji nie dokona ich aktualizacji w ciągu czternastu dni od momentu wejścia w życie tych zmian;
 4. który nie przejdzie poprawnie telefonicznej weryfikacji danych osobowych lub unika tej weryfikacji;
 5. wielokrotnego braku odpowiedzi na korespondencję, w której proszony jest o odpowiedź
 6. Nie spełnia kryteriów uczestnictwa w Panelu;
 7. braku odpowiedzi na zapytanie o chęć dalszego uczestnictwa. Taką weryfikację BO! może organizować dowolnie często w stosunku do panelistów, którzy trzykrotnie nie odpowiedzieli na wysłane badanie, nie rzadziej jednak niż raz w roku
 8. który przez okres dwunastu miesięcy nie wziął udziału w żadnym z badań prowadzonych w ramach Panelu, do których został zaproszony.

4.3. BO! zastrzega sobie prawo do zachowania w bazie danych wszystkich odpowiedzi udzielanych przez Uczestnika w ramach badań prowadzonych przez BO!, który zrezygnował z uczestnictwa z Panelu lub został z niego usunięty.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.

5.2. Uczestnicy, przystępując do udziału w Panelu, wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez BO! Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem badań, a także w celach marketingowych oraz statystycznych.

5.3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom trzecim, związanym z BO! klauzulą poufności, w celu związanym z realizacją badań w ramach Panelu.

5.4. Panel może zostać odpłatnie zbyty przez jego posiadacza innemu podmiotowi.

5.5. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

5.6. Uczestnicy, przystępując do udziału w Panelu potwierdzają, że akceptują Politykę bezpieczeństwa i prywatności Panelu.

5.7. O treści zmian regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez BO! na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Uczestnicy posiadający swoje Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez BO! poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie BO! w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

5.8. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

OSTATNIA AKTUALIZACJA

Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 20.06.2016.


Regulamin Konkursu punktowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwanym w dalszym ciągu: "Konkurs") jest organizowany przez BO! Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r 82/ A18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507245 (zwana dalej dalszym ciągu: "BO!")

1.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest BO!.

1.3. Konkurs skierowany jest do nieograniczonej liczby osób.

1.4. Terminy pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie przypisane im w Regulaminie Panelu, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być Uczestnik Panelu, w tym osoba, która dokona rejestracji w Panelu (zgodnie z Regulaminem Panelu) dla potrzeb niniejszego Konkursu.

2.2. Uczestnictwo w Konkursie polega na odpowiedzi na jedno lub więcej pytań konkursowych, zamieszczonych w ramach ankiety dostępnej dla Uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu Panelu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź na wszystkie pytania konkursowe oraz wypełnienie ankiety (wypełnienie wskazanych pól w przypadku pytań otwartych oraz zaznaczenie odpowiedzi w przypadku pytań zamkniętych). W Konkursie biorą udział jedynie takie formularze, które zostaną przez BO! otrzymane w terminie wskazanym do wypełnienia danej ankiety.

2.3. Poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe zostanie oceniona automatycznie za pomocą systemu komputerowego BO!. Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa, w skład której wchodzą 3 osoby wyznaczone przez BO!, dokona podsumowania wyników Konkursu. Każdy Uczestnik, który prawidłowo odpowiedział na wszystkie pytania konkursowe, otrzymuje określoną liczbę punktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób, o którym mowa w ust. 3.

2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące wyników Konkursu rozpatrywane są przez BO! i powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie 7 dni od zakończenia terminu do nadsyłania formularzy konkursowych.

2.5. W danym Konkursie Uczestnik może wziąć udział jeden raz.

2.6. BO! nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostarczeniu jej ankiet z odpowiedziami na pytania konkursowe, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie operatorów internetowych, powstałych wskutek awarii sieci, serwerów, siły wyższej oraz innych niezależnych od BO! okoliczności.

3. Nagrody w Konkursie

3.1. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 2.2. Uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów. Liczba punktów przyznawanych za poprawną odpowiedź na pytania w Konkursie ustalana jest przez BO! w zależności od Konkursu. Odpowiednia liczba punktów przyznawana jest automatycznie na Konto Uczestnika po zweryfikowaniu przez system elektroniczny prawidłowości odpowiedzi na wszystkie pytania Konkursu.

3.2. Po zebraniu przez Uczestnika określonej ilości punktów, mogą one zostać wykorzystane w następujący sposób:

 1. przekazanie określonej liczby punktów na określone cele charytatywne, które następnie zostaną przeliczone na określoną sumę pieniężną;
 2. przelew określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ilości zgromadzonych punktów na rachunek bankowy Uczestnika.

3.3. Wykorzystywanie punktów dokonywane jest przez Uczestników poprzez stronę internetową Panelu. W miejsce płatności za produkt lub usługę, z Konta zostanie pobrana odpowiednia liczba punktów.. W przypadku wyboru przez Uczestnika opcji, o której mowa w pkt b, przelew określonej kwoty pieniężnej dokonywany jest najpóźniej w ciągu 28 dni od poinformowania BO! o dokonanym wyborze.

3.4. Przeliczenie wartości punktów na nagrody, o których mowa w ust. 3.2. powyżej, odbywa się według aktualnie obowiązującej oferty dostępnej na stronie internetowej Panelu.

3.5. Punkty nie mogą zostać przeniesione na rzecz osób trzecich.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu

4.1. Uczestnicy, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez BO! Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a także w celach marketingowych oraz statystycznych.

4.2. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Zgłoszenie się do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.2. BO! jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Panelu, a także usunięcie danych Uczestnika z bazy danych Panelu oraz likwidacja Konta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Panelu oznacza utratę możliwości wykorzystania punktów zgodnie z postanowieniami ust. 3.2., które nie zostały wcześniej wykorzystane.

5.4. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.

5.5. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

6. Aktualizacja Regulaminu Konkursu

Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 02.03.2015