REGULAMIN BO! SP. Z O. O.

1. Postanowienia ogólne

1.1. BO! Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r 82/ A18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507245 (dalej: BO!), prowadzi panel badawczy (dalej: Panel) mający na celu badania rynku oraz badania opinii publicznej (dalej: badania)

1.2. Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie z przepisami Kodeksu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (www.ofbor.pl), Kodeksu ESOMAR (www.esomar.org) oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.3. Do poszczególnych badań respondenci dobierani są z bazy danych BO! według kryteriów odzwierciedlających przekrój społeczeństwa polskiego, w celu zbierania danych jak najbardziej reprezentatywnych dla całości społeczeństwa. Z tego powodu uczestnicy Panelu (dalej: Paneliści) w momencie przystąpienia do udziału w Panelu proszeni są o podanie danych osobowych w tym takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia i inne.

1.4. Udział w Panelu jak i wszystkich innych formach badań prowadzonych, przez BO! jest całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik Panelu może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego udziału w Panelu i nakazać wykreślenie jego danych z bazy danych BO! zgodnie z Polityką ochrony prywatności BO! Odpowiedzi Panelistów są traktowane, jako poufne i mogą być przedstawiane wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych.

2. Zapisanie się do Panelu

2.1. Do Panelu można przyłączyć się na dwa sposoby:

2.1.1 poprzez rozmowę z ankieterem - przyszły Panelista może zostać odwiedzony przez ankietera lub ankieter może do niego zatelefonować. W czasie rozmowy osoba może zadeklarować chęć udziału w Panelu, co wiąże się z podaniem swoich danych osobowych. Po zakończeniu rozmowy z ankieterem, na podany przez Panelistę adres email nadejdzie prośba o dokończenie procesu rekrutacji do Panelu poprzez samodzielne wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie internetowej BO!.
2.1.2 poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej na stronie internetowej BO! – po wypełnieniu ankiety rejestracyjnej, na podany przez Panelistę adres e-mailowy zostanie wysłana prośba o potwierdzenie chęci uczestnictwa;

2.2. Panelistą może być osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

2.3. Osoby, które nie podały kompletu danych lub nie potwierdzą chęci uczestnictwa w Panelu w odpowiednim czasie, zostaną usunięte z bazy danych BO! po 30 dniach;

2.4. Każdy Panelista z chwilą przystąpienia do Panelu powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od BO! zaproszeń do uczestnictwa w badaniach. Przystąpienie do Panelu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki ochrony prywatności;

3. Uczestnictwo w Panelu

3.1. W danym badaniu (wypełnieniu danej ankiety) Panelista ma prawo uczestniczyć jedynie raz;

3.2. Rejestrując się na stronie internetowej Panelu Panelista wybiera identyfikator i hasło. Identyfikator oraz hasło są właściwe wyłącznie dla niego i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Panelista jest osobiście odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła i identyfikatora w tajemnicy. Na stronie internetowej Panelu Panelista może dowolnie zmieniać hasło jak i pozostałe dane. Jeżeli Uczestnik zapomni hasła, może je otrzymać za pomocą poczty elektronicznej, po podaniu swojego identyfikatora. Rejestracja do Panelu może odbyć się również za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Google+;

3.3. Każdy Panelista posiada w ramach strony internetowej Panelu swoje konto, na którym po zalogowaniu są widoczne wszystkie informacje dotyczące jego uczestnictwa w Panelu. Panelista zobowiązuje się uaktualniać, bezpośrednio na swoim Koncie, wszystkie swoje dane, mając świadomość, że informacje te są wykorzystywane w celu wyboru Uczestnika do udziału w konkretnych badaniach;

3.4. Każdy Panelista zgadzając się na uczestnictwo w Panelu i akceptując Regulamin, potwierdza, że uczestniczy w Panelu tylko jeden raz i nie tworzy podobnych kont w celu gromadzenia większej ilości punktów. W przypadku podejrzenia, że Panelista posiada więcej niż jedno konto w Panelu (co jest weryfikowane na podstawie numeru telefonu,adresu email );

3.5. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne przesyłane do Panelisty przez BO! pozostają wyłączną własnością BO! lub jej klientów. W związku z tym, Panelista zobowiązuje się nie przetwarzać, rozpowszechniać czy przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za opłatą;

3.6. Panelista będzie powiadamiany pocztą elektroniczną lub informowany podczas łączenia się ze swoim Kontem o dostępnych badaniach, w ramach, których może wypełnić ankietę, wraz z terminem do jej wypełnienia;

3.7. Za każdorazowy udział w badaniu w ramach Panelu (wypełnienie oraz odesłanie w terminie ankiety), Panelista jest nagradzany, pod warunkiem wzięcia udziału w konkursie, o którym mowa w Regulaminie Konkursu, oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi. Szczerość, dokładność i konsekwentność odpowiedzi na pytania ankiety są każdorazowo weryfikowane przez BO!. W przypadku stwierdzenia przez BO!, iż Panelista wypełnił ankietę w sposób nieszczery, niedokładny lub niekonsekwentny, może stanowić to podstawę do usunięcia Panelisty z programu badań w ramach Panelu;

3.8. Panel BO! Zastrzega sobie prawo do prowadzenia statystyk aktywności Panelisty, polegających na sprawdzaniu wskaźnika kooperacji Panelisty. Współczynnik kooperacji Panelisty jest to odsetek podjętych prób wypełnienia ankiety do liczby wysłanych zaproszeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli ten wskaźnik jest mniejszy niż 10 % może to być podstawą do usunięcia danego Panelisty. zgodnie z Polityką ochrony prywatności;

3.9. BO! nie ponosi kosztów telekomunikacyjnych za dostęp i podłączenie Panelisty do strony internetowej Panelu;

3.10. Wszyscy Paneliści są traktowani uczciwie i sprawiedliwie. Każdy Panelista podlega tym samym prawom i obowiązkom wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rezygnacja lub usunięcie z Panelu

4.1. Panelista w każdej chwili ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Panelu. Rezygnacji dokonuje się za pośrednictwem Konta Panelisty lub wysłania maila na adres BO!. Wraz z rezygnacją z uczestnictwa w Panelu, BO! zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych Panelisty w celu prowadzenia badań.danych osobowych Panelisty, zgodnie z Polityką ochrony prywatności BO!;

4.2. BO! zastrzega sobie prawo do zaprzestania wysyłania zaproszeń do badań Panelisty, co,do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że udzielane przez niego w ramach badań prowadzonych przez BO! odpowiedzi są niezgodne z prawdą, niestaranne lub niedokładne oraz co do którego współczynnik kooperacji jest mniejszy niż 10%;

4.3. BO! zastrzega sobie prawo do zachowania w bazie danych wszystkich odpowiedzi udzielanych przez Panelistę w ramach badań prowadzonych przez BO!, który zrezygnował z uczestnictwa z Panelu lub został z niego usunięty.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych;

5.2. Paneliści, przystępując do udziału w Panelu, wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez BO! Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej: RODO) a także zgodnie Polityką ochrony prywatności i Regulaminem;

5.3. Dane osobowe Panelistów mogą być przekazane podmiotom trzecim, związanym z BO! klauzulą poufności, umowami powierzenia w celu związanym z realizacją badań w ramach Panelu;

5.4. O treści zmian Regulaminu każdy Panelista zostanie poinformowany przez umieszczenie przez BO! na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zaś Paneliści posiadający swoje Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez BO! poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W razie, gdy Panelista posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie BO! w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

5.5. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

OSTATNIA AKTUALIZACJA

Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 24.05.2018 roku


Regulamin Konkursu punktowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (dalej: Konkurs) jest organizowany przez BO! Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r 82/ A18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507245 (dalej: BO!);

1.2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest BO!;

1.3. Konkurs skierowany jest do nieograniczonej liczby osób;

1.4. Terminy pisane z wielkiej litery posiadają znaczenie przypisane im w Regulaminie Panelu, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany Panelista;

2.2. Uczestnictwo w Konkursie polega na odpowiedzi na jedno lub więcej pytań konkursowych, zamieszczonych w ramach ankiety dostępnej dla Panelistów zgodnie z postanowieniami Regulaminu Panelu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź na wszystkie pytania konkursowe oraz wypełnienie ankiety (wypełnienie wskazanych pól w przypadku pytań otwartych oraz zaznaczenie odpowiedzi w przypadku pytań zamkniętych). W Konkursie biorą udział jedynie Paneliści, których ankiety , zostaną przez BO! otrzymane w terminie wskazanym do wypełnienia danej ankiety;

2.3. Poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe zostanie oceniona automatycznie za pomocą systemu komputerowego BO!. Po zakończeniu Konkursu komisja konkursowa, w skład, której wchodzą 3 osoby wyznaczone przez BO!, dokona podsumowania wyników Konkursu. Każdy Panelista, który prawidłowo odpowiedział na wszystkie pytania konkursowe, otrzymuje określoną liczbę punktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób, o którym mowa w ust. 3;

2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące wyników Konkursu rozpatrywane są przez BO! i powinny zostać zgłoszone przez Panelistę w terminie 7 dni od zakończenia terminu do nadsyłania formularzy konkursowych;

2.5. W danym Konkursie Panelista może wziąć udział jeden raz;

2.6. BO! nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostarczeniu ankiet z odpowiedziami na pytania konkursowe, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie operatorów internetowych, powstałych wskutek awarii sieci, serwerów, siły wyższej oraz innych niezależnych od BO! okoliczności;

3. Nagrody w Konkursie

3.1. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 2.2. Panelista otrzymuje określoną liczbę punktów. Liczba punktów przyznawanych za poprawną odpowiedź na pytania w Konkursie ustalana jest przez BO! w zależności od Konkursu. Odpowiednia liczba punktów przyznawana jest automatycznie na Konto Panelisty po zweryfikowaniu przez system elektroniczny prawidłowości odpowiedzi na wszystkie pytania Konkursu;

3.2. Po zebraniu przez Panelistę określonej ilości punktów, mogą one zostać wykorzystane w następujący sposób:

  1. przekazanie określonej liczby punktów na określone cele charytatywne, które następnie zostaną przeliczone na określoną sumę pieniężną;
  2. przelew określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ilości zgromadzonych punktów na rachunek bankowy Panelisty.

3.3. Wykorzystywanie punktów dokonywane jest przez Panelistów poprzez stronę internetową Panelu. W miejsce płatności za produkt lub usługę, z Konta zostanie pobrana odpowiednia liczba punktów.. W przypadku wyboru przez Panelsitę opcji, o której mowa w pkt b, przelew określonej kwoty pieniężnej dokonywany jest najpóźniej w ciągu 28 dni od poinformowania BO! o dokonanym wyborze;

3.4. Przeliczenie wartości punktów na nagrody, o których mowa w ust. 3.2. powyżej, odbywa się według aktualnie obowiązującej oferty dostępnej na stronie internetowej Panelu;

3.5. Punkty nie mogą zostać przeniesione na rzecz osób trzecich;

4. Dane osobowe uczestników Konkursu

Paneliści, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) przez BO! Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi jako administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – (dalej: RODO) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z Polityką ochrony prywatności

5. Postanowienia końcowe

5.1. Zgłoszenie się do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;

5.2. BO! jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie;

5.3. Rezygnacja przez Panelistę z udziału w Panelu, a także usunięcie danych Panelisty z bazy danych Panelu oraz likwidacja Konta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Panelu oznacza utratę możliwości wykorzystania punktów zgodnie z postanowieniami ust. 3.2., które nie zostały wcześniej wykorzystane;

5.4. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych;

5.5. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie spór ten podlega wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

6. Aktualizacja Regulaminu Konkursu

Niniejszy regulamin został zaktualizowany po raz ostatni w dniu 24.05.2018 roku